Salgs- & Leveringsbetingelser.

1. Generelt

1.1. Enhver leverance imellem køber og Brenner Radiatorer finder sted
på baggrund af nærværende salgs- og leveringsbestemmelser.
1.2. Købers egne forretnings- og indkøbsbetingelser har kun virkning,
såfremt de skriftligt er anerkendt af Brenner Radiatorer.
1.3. Ved salg af produkter, som ikke er lagervarer eller som skal skaffes
specielt, er Brenner Radiatorersforpligtelser over for køber begrænset
til de rettigheder, Brenner Radiatorer opnår hos sin leverandør af det pågældende produkt.

2. Tilbud
2.1. Skriftlige tilbud har en acceptfrist på 30 dage fra dags dato, medmindre andet er angivet i tilbudet.
2.2. Tilbud skal accepteres skriftligt af køber.
2.3. Tilbud der er fremsendt til køber, må ikke forevises eller overlades til tredjemand.
2.4. Mundtlige, herunder telefonisk opgivne priser, er at betragte som et fritblivende tilbud og kan således trækkes tilbage, indtil købers accept er afgivet.

3. Priser
3.1. Alle priser er i danske kroner (DKK) og er eksklusive 25% moms.
3.2. Såfremt at produktet er omfattet af en af Brenner Radiatorers
benyttede prislister, sker prisberegningen på basis af den liste, der er gældende på leveringsdagen.
3.3. Priser er vejledende og der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
3.4. Alle ordre er ab lager.
3.5. Alle hjemtagne skaffevarer leveres alle ab fabrik.

4. Kreditvurdering
4.1. Som ny kunde hos Brenner Radiatorer indhentes kreditoplysninger om køber hos Euler Hermes og alle kunder, der ønsker kredit skal godkendes og kunne forsikres hos Euler Hermes for af opnå dette.

5. Levering og forsinkelse
5.1. Brenner Radiatorer ApS leverer ab lager.
Ved bestilling af lagervarer kan der forventes levering inden for 2 - 3 hverdage. Man kan naturligvis også selv afhente varerne direkte på et af vore 3 lagre.
Ved bestilling af varer uden for standard lagerprogram kan disse naturligvis også fremskaffes, dog skal en leveringstid påregnes.
Varer uden for standardprogram eller skaffevarer leveres ab fabrik.
De anførte priser på skaffevarer er med forbehold.
Ønskes levering her og nu eller på bestemt tidspunkt kan vi naturligvis honorere dette mod et ekspressgebyr.

Levering sker på den aftalte adresse og Brenner Radiatorer vælger transportmiddel samt transportvej.
5.2. Levering sker ved kantsten så nær modtagers dør som praktisk muligt eller på byggeplads, hvor lastbilkørsel uhindret kan ske.
5.3. Såfremt forsendelsen - uanset årsag - ikke kan afleveres, tages godset med retur til fragtterminal for købers regning.
Genkørsel eller returnering til Brenner Radiatorer ApS eller videreforsendelse sker for købers regning.
Aftales det fra starten, at godset må stilles uden modtagers kvittering, sker dette udelukkende på købers egen risiko og uden ansvar for Brenner Radiatorer ApS.
5.4. Parterne kan aftale, at leveringen skal ske på en bestemt dato
eller et bestemt tidspunkt, efter at ordren er blevet bekræftet.
Det er en forudsætning at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til Brenner Radiatorers kendskab.
5.5. En overskridelse af afleveringstiden med 1 uge på grund af Brenner Radiatorers forhold, må i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogle beføjelser over for Brenner Radiatorer.
5.6. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige, fragtmænd eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den pågældende leveringstid.
5.7. Vedrører ordren produkter, som på ordredatoen ikke er på Brenner Radiatorers lager, har Brenner Radiatorer pligt til, ufortøvet at underrette køber herom og om hvornår levering forventes at ske.
5.8. Hvis Brenner Radiatorer ikke leverer inden for leveringstiden, er køber berettiget til, ved skriftlig henvendelse til Brenner Radiatorer, at kræve levering og fastsætte en endelig og rimelig frist herfor og derved angive, at man agter at annullere ordren, såfremt levering ikke sker indenfor denne frist.
Såfremt at levering ikke er sket inden for den således fastsatte frist, er køber berettiget til, ved henvendelse til Brenner Radiatorer, at annullere ordren.
5.9. Brenner Radiatorer påtager sig ikke ansvar eller erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

6. Emballage
6.1. Brenner Radiatorer leverer i en sådan emballage, som under hensyn til transporten til leveringsstedet, kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen.

7. Betaling og ejendomsforhold
7.1. Det fakturerede beløb skal være Brenner Radiatorer i hænde på forfaldsdatoen.
7.2. Betaler køber ikke rettidigt, er Brenner Radiatorer berettiget til at kræve morarente af det skyldige beløb med 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen og indtil betaling sker. Rentesatsen kan når som helst, med bindende virkning for køber, ændres af Brenner Radiatorer, hvilket vil fremgå af Brenner Radiatorers månedlige kontoudtog til køber.
Brenner Radiatorer forbeholder sig retten til at opkræve rykkergebyrer ved for sen indbetaling.
7.3. Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod Brenner Radiatorer fra andre retsforhold og køber kan ikke tilbageholde det købte for sådanne modkrav.
Køber kan ikke tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.
7.4. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.
7.5. Manglende overholdelse af aftalte betalingsvilkår anses for væsentlig misligholdelse og berettiger Brenner Radiatorer til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende hos køber, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.
7.6. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdato kunne medføre overgivelse til incasso uden yderligere varsel.
7.7. Brenner Radiatorer ApS forbeholder sig ejendomsretten af det leverede indtil det fulde beløb er indbetalt.

8. Mangler
8.1. Køber skal straks, når varen er modtaget på leveringsadressen, foretage fornøden udersøgelse af denne.
8.2. Hvis køber vil påråbe sig mangel, skal køber straks og senest to dage efter manglen er eller burde være opdaget, give Brenner Radiatorer skriftlig meddelse herom samt en beskrivelse af hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
8.3. Efter Brenner Radiatorers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller det solgte vil blive omleveret.
Brenner Radiatorers hæftelse for mangler ophører i alle tilfælde efter en måned fra leveringstidspunktet.

9. Undersøgelsespligt og reklamation
9.1. Det påhviler køber at undersøge varen straks efter modtagelse.
9.2. Reklamation over fabrikationsfejl, der trods omhyggelig undersøgelse af varen ikke kunne konstateres inden den angivne frist, skal straks efter opdagelse, dog senest tre måneder efter varens levering, skriftligt fremsættes overfor Brenner Radiatorer.
9.3.Fragtmandens ansvar begynder, når forsendelsen hentes til befordring. Ansvaret ophører, når godset afleveres.
Har køber modtaget godset uden at i forening med fragtføreren at undersøge dets tilstand og uden at gøre indsigelse overfor fragtføreren på grund af bortkomst eller beskadigelsens almindelige beskaffenhed, skal det, hvis intet andet godtgøres, lægges til grund at han har modtaget godset i den i fragtbrevet angivne tilstand.
Modtagerens kvittering på fragtbrevet uden forbehold, anses i denne sammenhæng, som accept af at godset er modtaget uden reklamation.
Indsigelse skal gøres senest ved afleveringen, når det drejer sig om bortkomst eller beskadigelser der er synlige og ellers inden syv hverdage efter leveringen. Reklamation skal være skriftlig.

10. Returvarer
10.1. Varer modtages kun retur efter aftale med Brenner Radiatorer.
10.2. Med mindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditteringen
af det returnerede at disse er i ubeskadiget stand og for værks- og fabriksemballerede produkters vedkommende at disse er i original ubrudt emballage.
10.3. Lagerførte varer, der efter aftale returneres, kreditteres med fradrag på minimum 15%.
10.4. Varer der er specielt produceret og/eller hjemtaget til køber tages ikke retur.
10.5. Varer der er udgået af sortiment tages ikke retur.

11. Ansvarsbegrænsning
11.1. Et erstatningskrav overfor Brenner Radiatorer ApS, der vedrører tingskade, kan ikke overstige den tegnede forsikringssum på Dkr. 10.000.000,-.
11.2. Brenner Radiatorer hæfter ikke for drifts-, tids- og avancetab, samt anden inddirekte tab som følge af mangler eller forsinkelse ved det solgte.
11.3. Brenner Radiatorer skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer
force majeure og andre forhold, som Brenner Radiatorer ikke er herre over.

12. Lovvalg og værneting
12.1. Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af aftalen og alt som har sammenhæng hermed, afgøres efter dansk ret ved de ordinære domskole. Det bemærkes udtrykkeligt at den internationale købelov ikke finder anvendelse
på retsforhold mellem køber og Brenner Radistorer. Jvf. §2 Lov 1988-12-07 nr. 733.
12.2. Brenner Radiatorer har dog ret til at vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med de regler om voldgift, der er gældende i Danmark.
12.3. Aftalen er underkastet dansk ret. En hver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i den retskreds, hvor Brenner Radiatorer har sit forretningssted.Bestilling af varer kan gøres enten via vores telefon eller e-mail, hvilke du kan finde her på siden under fanen Kontakt.
Alternativt kan man logge sig ind på vores webshop og handle direkte online.